دسته: معماری ایرانی-اسلامی

unnamed

چهارتاقی در معماری ایران

چهار تاقی” در معماری ایرانی، نامی است کلی برای یکی از فرم‌های مهم و بنیادینی که در تکامل این معماری نقشی اساسی داشته‌است. چهار تاقی” در معماری ایرانی، نامی است کلی برای یکی از...