ثبت نام در مسابقه طراحی سازه نجات تخم مرغ

جهت پرداخت هزینه‌ مسابقه و دریافت شماره  تراکنش ، اینجا کلیک کنید.

 

نام گروه *

شماره تراکنش پرداختی *

مشخصات سرگروه *

نام *

نام خانوادگی *

کد ملی

شماره دانشجویی*

رشته تحصیلی*

دانشگاه محل تحصیل*

شماره همراه *

ایمیل *

مشخصات اعضا(نفر اول) *

نام *

نام خانوادگی *

کد ملی

شماره دانشجویی*

رشته تحصیلی*

دانشگاه محل تحصیل*

مشخصات اعضا(نفر دوم)

در صورتی که تیم متشکل از سه نفر باشد، مشخصات نفر سوم را نیز تکمیل نمائید.

نام

نام خانوادگی

کد ملی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

 تمامی قوانین مسابقه را مطالعه کرده و آنها را پذیرفته ام.

دانلود شیوه نامه اجرای مسابقه